23
Tháng Năm, 2023
Last day of school
12:00 sáng - 12:00 sáng

27
Tháng Mười, 2023
Halloween Bash
12:00 sáng - 12:00 sáng

17
Tháng Mười Một, 2023
Thanksgiving Luncheon
12:00 sáng - 12:00 sáng

08
Tháng Mười Hai, 2023
Winter Showcase
12:00 sáng - 12:00 sáng

10
Tháng Hai, 2023
Lunar New Year Celebration
12:00 sáng - 12:00 sáng

14
Tháng Hai, 2023
Valentine’s Day Carnations
12:00 sáng - 12:00 sáng

24
Tháng Năm, 2023
Senior Graduation Ceremony
12:00 sáng - 12:00 sáng